HINOURA HAMONO

Yusyoku Wagyuto

Yusyoku Wagyuto
Yusyoku Wagyuto 210mm
HINOURA HAMONO

Details

Bolster
Water buffalo
Handle
shitan

Share

HINOURA HAMONO

1-9-15 Tsukanome, Sanjo City, Niigata Prefecture, 955-0055, Japan  Tel.+81-256-38-0051  Fax.+81-256-47-6052  
E-mail: hinoura-hamono@beach.ocn.ne.jp
URL: http://www.ginzado.ne.jp/~avec/hinoura